אנדערע שפראכן

. ביבל פאר קינ דער

דיין באַליבטע דערציילונגען פון די ביבל. . לעגאמרע פריי