نورو ژبو

د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

کتاب مقدس کیسیی

کیسې اړتیا لري Adobe Reader