Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Donasi ka Alkitab Kanggo Murangkalih

Sumangga masihan donasi ngagunakeun PayPal: