Lwgnyez Swnggingh Gojgeq

Mwngz Ceiq Aeugyaez Swnggingh Gojgeq. Liux ndaej cienz mbouj aeu.

Gizyawz yijyenz

Yiengq lwgnyez Swnggingh gienlok