Cằm vàm phạ hử lục đếch

Cằm vàm mưng nắt trang kí Cằm vàm phạ. Mí thu chèn.

Ủng hộ hử Cằm vàm phạ hử lục đếch