Cằm vàm phạ hử lục đếch

Cằm vàm mưng nắt trang kí Cằm vàm phạ. Mí thu chèn.

Tiểng táng

Ủng hộ hử Cằm vàm phạ hử lục đếch