Cằm vàm phạ hử lục đếch

Cằm vàm mưng nắt trang kí Cằm vàm phạ. Mí thu chèn.

Chảng cỏ xáu Cằm vàm Phạ hử lục đếch

Tỉ của boong lầu

Winnipeg: thènh phộ mì 750,000 cần dú chang trung tâm cúa Ca-na-đa.

Việt hử boong lầu

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

việt thư điện tử hử kí lầu

Cạ tố kí lầu nước số tiểng chảng cúa mưng.

Newsletter Sign Up