ළමුන් සඳහා බයිබලය

බයිබලයේ ඔබේ ප්‍රියතම කථාන්තර. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ.

වෙනත් භාෂා

ළමුන් සඳහා බයිබලයට පරිත්‍යාග