Bible for ChiAđam Gǝtǝɽe gǝ Ñere Ñǝrraldren

Đǝmwëđǝnia iđi đǝŋǝraŋa nano eg Ađam Gǝtǝɽe. Ŋen pređ ŋafo đǝmǝtianǝđa.

Naco Ađam gǝ Ñere Ñǝrra đwala