زبونل دیه

انجیل سی کودکل

داستانل مورد علاقه ی ایشا اَ انجیل. کاملا رایگان.

بچیله با انجیل آشنا کنین

موقیت ایما

وینییگ : شهری با 750000 نفر که منِ طول جغرافیویی مرکز کانادا واقع ووبی.

سیمو بنویسین

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

وَ ایما ایمیل بزنین

لطفا زوون و کشور خته سی ایما بگو.

Newsletter Sign Up