Ebibilia khulwe babana

Lukano lwowo lulayi khukhwama mubibilia. Luli lwa busa elala

Chindimi chichindi

Yolela ebibilia ye babana

Nio khumenyile

Winnipeg: sirimba sya babandu nga 750 elfu sili abundu longitudinal ya Canada.

Khunyingile

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Enamba ye bunyingnyi bwa mumbeo

Nosiima khubolele sibala sio nende lulomo lwoo

Newsletter Sign Up