የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ

ይረሙጂ ወግ ተመጣፍ ቅዱስ ደን።. ምርምዳር ነጣ.

የትለየ ኧፎ

የዴንጋ መጣፍ ቅዱስ ተራክቦ

ይና ያነንወ መደር

ዊኒፔግ፤ በካናዳ ይቅም መኻር ግብት ያነ የ 75000 የኽረ ሰብ ያነና ከተማንያ.

.የጣፎንደ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ኢሜል ናኾንደ

.ኸዳኹ ያነኽወ ገነ ይዝረክዊ አፎ ኦዶንደ.

Newsletter Sign Up