Tiŋanli bila po

Ni laabaali nin bua yaaba ki cie. Cain fanma.

Mabuoli toaba

Ni laa li tiŋanli a bila po

Ti kaanu

Winnipeg: u dogu ko nila pundi tuda kobimu ke ye Canada süga.

Diani ti

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Suani tip o e-mail

ŋan waani ti a dogu ye maani le a mabuolu.

Newsletter Sign Up