Quámk chảu pua phạ hảư lếch nọi

Pứng quámk khứ hềnh khong tống au Quámk chảu pua phạ. Bấu xia ngơn.

Pứng Quámk chảu pua phạ

Pứng Quámk sủ PDF Reader

Phượng nừng khong Quámk chảu pua phạ

Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại Au pưng Tốk tển Au pưng Tốk tển Read the Bible
1 Té Then có pên Tếnh cá
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Cốc Co Phượng 1-2
2 Tộc chếp hua khong Phủ cốnk
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Cốc Co Phượng 3-6
3 Noah cắp Nóng lạt ộ
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Cốc Co Phượng 6-10

Phượng xoong khong Quámk chảu pua phạ

Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại Au pưng Tốk tển Au pưng Tốk tển Read the Bible
36 Cốc co khong Then Jesus
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Ma-Thi-ơ phượng 1-2, Lu-ca phượng 1-2
40 Chù khống khong Then Jesus
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Ma-thi-ơ Phượng 8-9; Mác Phượng 1-2, 4 Lu-ca Phượng 4, 8; Giăng Phượng 2
54 Pang lọk khay hua
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Ma-thi-ơ Phượng 26-28; Lu-ca Phượng 22-24 Giăng Phượng 13-21
60 Hướn phạ, Hướn ánh hềnh khong Then
Au Quámk Au Quámk Náy Au Quámk Náy Au pưng Quámk điện thoại     Giăng Phượng 14; 2 Cô-rinh-tô Phượng 5; Chỏi Rủng Phượng 4, 21, 22
Quámk
Quámk
Quámk
Quámk
Quámk
Quámk
Quámk