د ماشومانو د پاره مقدس کتاب

مقدس کتاب کښې ستاسو د خواښې قيصئ . بلکل مفتې.

زاړه لوظ نامه

قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File د موبائل د پاره کتابونه ډاونلوډ کړئ د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره Read the Bible
1  کله چې خدائ پاک هر څيز پيدا کړو
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت1-2
2 د انسان د غمونو شروع کيدل
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت 3-6
3 نوح او لوئ طوفان
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       پيدايښت 6-10

نوې لوظ نامه

قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File د موبائل د پاره کتابونه ډاونلوډ کړئ د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره د رسالې ډاونلوډ کولو د پاره Read the Bible
36 د عيسى پيدايښت
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       متى٢:١، لوقا٢:١
54 ړومبے ايسټر
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       متى26-28، لوقا22-24، يوحنا13-21
60 جنت د خدائ ښکلے کور
قيصئ ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ د رنګونو کتابونه ډاونلوډ کړئ Download Audio File       يوحنا2،14 کورنتيان5، مکاشفه22،21،4
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ
قيصئ