انجیل ارا آیلل

داستانلی گی هومه خوشتونه مای ا انجیل. کاملا پتی.

هدفل ایمه

متی ( نویسنده کتاو انجیل )19:14 عیسی وت : بیلن آیلل بانه لا مه و اوون وخاطر یه گی مه شاه بهشتم گلا نئن.'

انجیل ارا آیلل تهیه بیه تا عیسی مسیح آیلل وه ذکر مثاله لی بشناسی و وگرد شکلل مختلفی گی شبکه ارتباطی دنیا ، تلیفون ، کامپیوترل گوجر، داستانل رنگی چاپی و کتاول رنگی وه هر زونی گی ممکنه اگرد آیلل ارتباط برقرار که.

داستانل انجیل بین 1.8 بیلیون در دنیا وه صورت پتی تا جایی امکان دری پخشا بیه.

لامت نیاین ارا خبرنامه