ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ Read the Bible
1 ពេលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់គ្រប់យ៉ាង
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ១-២
2 ដើមកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់មនុស្ស
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៣-៦
3 ណូអា និងទឹកជំនន់ធំ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៦-១០

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ Read the Bible
36 ព្រះរាជកំណើតនៃព្រះយេស៊ូ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ១-២, លូកា ១-២
54 បុណ្យព្រះយេស៊ូរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ជាលើកដំបូង
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ២៦-២៨, លូកា ២២-២៤, យ៉ូហាន ១៣-២១
60 ស្ថានសួគ៌, ទីស្ថានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     យ៉ូហាន ១៤; ២ កូរិនថូសទី ៥; វិវរណៈ ៤, ២១, ២២
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង