Littafi abi nya

Anabagyi amanayi n Littafi. Vinya Chauta nu.

Alkawali kokoiyi

Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File Kpan Atakaida File Kpan Atakaida File Read the Bible
1 Esa n Shekwoyi Bei zhin Anya vinya nyi
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Kmisunyi 1-2
2 Zayinkochi bugba win yaya
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Kmisunyi 3-6
3 Nufu bedo n nuwayakoyi
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Kmisunyi 6-10

Alkawali Woiwoyi

Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File Kpan Atakaida File Kpan Atakaida File Read the Bible
36 Yesu ma–ma
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Matt's 1-2, Luka 1-2
54 Esita kmisunyi
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Matta 26-28, Luka 22-24, Yohanna 13-21
60 Eshe, Shekwoyi puwa Manayi
Kpan Anabagyi File fi Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi nho akala Takaida File Kpan fi waya File     Yohanna 14; 2 Akorintiyi 5; Bewyegye 4, 21, 22