Baibulo ya ana

Nthano zokondedwa mu Baibulo. Zaulele.

Nthano za Mbaibulo

Nthanozi zikufunika PDF Reader

Chipangano chakal

Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa Watch on Youtube Read the Bible
1 Paneme Mulungu anapanga zonse
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 1-2
2 Chiyambi chakukwiya kwa munthu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 3-6
3 Nowa ndi madzi amphamvu osefukila
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Genesis 6-10
4 Lonjezo la Mulungu Kwa Abrahamu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala   Tengani PDA       Genesis 11-21

Chipangano chatsopano

Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa Watch on Youtube Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Mateyu 1-2, Luka 1-2
54 Pasaka woyamba
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Mateyu 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kumwamba, kunyumba yokongola ya Mulungu
Mutha kutenga Nthanoyi Tengani buku la makalala Tengani buku la makalala Download Audio File Tengani PDA Tengani mapepalawa Tengani mapepalawa
YouTube Video
Yohane 14; 2 Akorinto 5; Chibvumbulutso 4, 21, 22
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano
Nthano