د ماشومانو لپاره بائبل

د بائبل څخه ستاسو غوره پیښې. ۔ ټول وړی.

د ماشومانو لپاره بائبل سره مرسته