د ماشومانو لپاره بائبل

د بائبل څخه ستاسو غوره پیښې. ۔ ټول وړی.

د ماشومانو لپاره د بائبل سره اړیکه ونیسئ

زموږ ځای

وینپیگ: د 750000 نفوس ښارګوټي چې د کاناډا په اوږد مهاله مرکز کې موقعیت لري

موږ ته ولیکئ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

موږ ته بریښنالیک ولېږئ

مهرباني وکړئ موږ ته خپل هیواد او ژبه ووایاست۔